2EDIFY
...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus...   Ef.4:12

De Bijbel

Ons uitgangspunt is de woordelijke inspiratie door God van de 66 boeken van de Bijbel (zowel het Oude als het Nieuwe Testament).

De Bijbel, als Woord van God, is de enige gezagsbron voor ons geloof en de praktijk van het leven als christen. De Bijbel is onfeilbaar, foutloos en genoegzaam. 


Wij volgen hierin "The Chicago Statement On Biblical Inerrancy" zoals opgesteld door de International Council on Biblical Inerrancy, in oktober 1978 te Chicago. Een pdf-kopie hiervan kunt u hieronder downloaden.   
Inspiratie

De Heilige Geest gebruikte mensen om de woorden van God neer te schrijven. Deze schrijvers behielden hierbij hun eigen persoonlijkheid en literaire stijl. Hierdoor is de Bijbel volledig Goddelijk van oorsprong, en tevens door mensen geschreven. 

Vanwege deze Goddelijke oorsprong geloven wij dat de originele geschriften zonder fouten zijn.

Betrouwbaar

De inspiratie van de Bijbel is strikt genomen alleen van toepassing op de originele geschriften. Door Gods voorzienigheid kunnen we er echter zeker van zijn dat de tekst van de originele geschriften betrouwbaar samen te stellen is op basis van de vele beschikbare manuscripten. Door het ontbreken van de originele geschriften wordt geen enkel essentieel element van het christelijk geloof aangetast.

Gezond Bijbels Onderwijs...

 • geeft alle eer en glorie aan God; 
  God is het meest waardevolle in het leven. Hij krijgt alle eer en glorie als wij onze diepste vreugde in Hem vinden (John Piper)
 • gaat uit van het gezag van de Bijbel; 
  God, de Heilige Geest, spreekt tot ons vanuit de Schrift
 • toont Jezus Christus als de enige weg tot de Vader;
  het Evangelie: Jezus Christus de Messias kwam om zondaars te redden 
 • zet niet de mens maar God centraal;
  het gaat om Hem, niet om ons
 • heeft direct invloed op het praktisch leven van christenen;
  spoort aan tot persoonlijke heiliging


 • leest het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament;
  alles wijst naar het leven, dood, opstanding en verheerlijking van Jezus Christus
 •  verandert het denken van christenen;
  zodat zij in alle omstandigheden God willen dienen, eren en grootmaken
 • heeft een hoge visie ten aanzien van de lokale kerk, gemeente;
  een christen is geen eenling, maar leeft in gemeenschap met gelovigen
 • erkent de beperktheid van ons denkvermogen

 

Gezond bijbels onderwijs is het gezaghebbend onderwijs van God de Vader,
geopenbaard in het leven van Zijn Zoon Jezus Christus,
aan ons overgedragen door de Heilige Geest,
vastgelegd in de Heilige Schrift,
de Bijbel.