2EDIFY
...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus...   Ef.4:12

Studie:  Kenmerken van een gezonde gemeente

Aantal avonden:

9

Tijden:

In overleg, bijvoorbeeld:
19:45 - 21:30

Kosten:

gratis / vrijwillige bijdrage, 
zie pagina Ondersteunen

Wilt u een studie bij u op locatie houden?
Neem dan contact op via het contactformulier.


Beschrijving:

Samen met gelovigen gemeente-zijn vormt een belangrijk onderdeel van het christenleven. Maar hoe 'doe' je dat, gemeente-zijn? Er zijn al heel wat gemeente-groei boeken en methoden op de markt gebracht. Je zou zeggen: we moeten het nu toch onderhand wel weten. De praktijk leert anders.

Deze studie legt geen blauwdruk neer voor een ideale gemeente. Geen stappenplan of methode. Het bespreekt wel enkele aspecten die je zou kunnen beschouwen als goede randvoorwaarden in de ontwikkeling van het gezond gemeente-zijn.

Onderwerpen die behandeld worden: de manier van preken - het belang van bijbelse theologie - de bijbelse opvatting over zaken als het Evangelie, Bekering en Evangelisatie - lidmaatschap - tucht in de gemeente - het belang van discipelschap en geestelijke groei - bijbels oudsteschap.

Zo op het eerste oog misschien geen spectaculaire onderwerpen. Eerder welbekend voor de meeste christenen. En dáár zit nu juist de crux! Eenvoudige (bekende) bijbelse principes krijgen te weinig of verkeerde aandacht. En dát zou wel eens de reden kunnen zijn dat de praktijk van het gemeente-zijn anders uitpakt dan (bijbels) gewenst.

Deze studie is bedoeld voor iedere christen die het belang inziet van de plaatselijke gemeente. En die het verlangen heeft dat de Here God alle eer en glorie krijgt, in en door de gemeente, het Huis van God, het lichaam van Christus. 


Het Evangelie
Als het Evangelie "Goed Nieuws" is, dan zou het effect van dit goede nieuws in eerste instantie zichtbaar moeten zijn onder gelovigen en in het met elkaar gemeente-zijn. In hoeverre wordt de cultuur binnen jouw gemeente bepaald door het juiste zicht op het Evangelie? 

Bijbelse theologie
'Ik ben niet zo van de theologie; ik hou het gewoon bij m'n bijbeltje'.
Misschien wel eens iemand horen zeggen? Toch wordt er heel wat af-ge-theologiseerd (spreken en denken over God), juist door gelovigen die aangeven niets met theologie te hebben. We doen het allemaal. Tijdens de koffie na de dienst, op kring, bidstond, aan tafel. Waarom is het van belang voor jou, als kerkganger, om te weten of er juist of onjuist getheologiseerd wordt? Door jouzelf, je broeder en zuster, jouw kringleider, oudsten en degene die 's zondags 'namens God' (s)preekt? 

Lidmaatschap
'...lidmaatschap staat nergens in de Bijbel...',
'...ik ben lid van de universele Gemeente...'.
En zo zijn er soms gemeenten waar héél veel (vaste) bezoekers komen terwijl er veel minder 'leden' zijn. De organische leden zijn soms zelfs nog actiever dan de organisatorische leden! Nou, mooi toch! Niks aan doen. Als het maar gebeurd...
Of is lidmaatschap juist enorm belangrijk voor het functioneren van een gezonde gemeente? 

Bekering
Zowel de Here Jezus als de Apostelen beginnen hun bediening met de oproep 'Bekeer je!'
Misschien denk je nu 'prima, dat heb ik gehad, dat kan ik afvinken van mijn ToDo list'.
Maar, is bekering een éénmalig moment in jouw levensgeschiedenis? En, wist je dat het denken over en de praktijk van bekering enorme impact heeft op de manier waarop we gemeente-zijn? 
'Vertel me hoe iemand denkt over bekering en ik kan je gelijk een heleboel vertellen over zijn kerk'
(Michael Lawrence).
Nieuw - aardig, volgeling - mijn keuze, heilig - niet genezen, communiceren - verkopen. 

Bijbelverklarende prediking
Heb je het wel eens meegemaakt? Het verhaal klonk goed. De manier van overdracht was aanstekelijk en interessant. Er werden ook bijbelteksten voorgelezen. Maar toen je thuis kwam, je aantekeningen erbij pakte en de teksten na las, kreeg je toch het gevoel dat de teksten niet helemaal bij het verhaal pasten. Werd de Bijbel gebruikt als een middel om het eigen verhaal van de prediker te onderbouwen?
Als kerkganger wordt je wekelijks geconfronteerd met een preek. Belangrijk dus om te weten waar een Bijbels verantwoorde preek aan moet voldoen. 

Bijbelse tucht in de gemeente
"Oh, nee he! We gaan toch geen mensen uit de gemeente gooien!? Dat heeft toch niets met christelijke liefde te maken!"
Hmmm... stel nou eens dat het álles met de liefde voor Christus en Zíjn gemeente te maken heeft? Hoe is dát dan met elkaar te rijmen? En moeten we gelijk gaan gooien, of gaat er nog wat aan vooraf?
Wie, wat, hoe? En... Waarom? 

Discipelschap
Als christen, als kerk, kun je er niet omheen: 'Ga dan heen en maak discipelen onder alle volkeren...' zegt Jezus.
Als je zelf tot discipel van Jezus gemaakt bent is het tegelijkertijd van belang dat je je uitstrekt tot de ander om hem of haar 'te discipelen'. Een onderdeel van jouw geestelijke groei, is het helpen van anderen om geestelijk te groeien. Je bent geen onderdeel van een gemeente om slechts te consumeren. God wil jou binnen de gemeente toerusten en opbouwen zodat je voor anderen kunt zorgen.
Wat ís 'discipelen'? Waar kun je discipelen? En hoe? 

Oudsten in de gemeente
Afhankelijk van het type kerk, worden oudsten aangesteld door gemeenteleden of door andere oudsten. Voor het aanstellen van een voorganger wordt soms een commissie samengesteld.
Maar wat zijn de bijbelse criteria voor het aanstellen van oudsten? En wat is eigenlijk hun taak? Een oudsten-team kan een gemeente maken of breken. De ontwikkeling van een gezonde gemeente ligt grotendeels in handen van de oudsten.
Bijbels oudstenschap: een last but not least onderwerp. 

Evangelisatie
Help! Langs de deuren gaan. Wildvreemde mensen aanspreken op straat. 'Dat is niet mijn ding!'
Oke, oke, slow down. Er zijn meerdere manieren om te evangeliseren. Heel veel zelfs.
Maar laten we eerste eens nadenken over wat Evangelisatie werkelijk ís. En wat het níet is. Heb je er wel eens bij stil gestaan, dat een verkeerde manier van Evangelisatie, de uiteindelijke 'dood' van een gemeente kan betekenen?